Sepisujeme notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti. Podle tohoto notářského zápisu je možné nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci bez soudního řízení, není-li dluh splněn řádně a včas.

Obsahem notářského zápisu může být i samotné právní jednání, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitý dluh vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu (např. smlouva o zápůjčce) nebo se účastníci domluví na novém splátkovém kalendáři.

Svolení k vykonatelnosti může být také obsaženo v notářském zápisu o jednostranném právním jednání, kterým je uznání peněžitého dluhu, kdy se dostaví jen dlužník.