Převody nemovitých věcí

Sepíšeme dle Vašich požadavků kupní smlouvu, darovací smlouvu či směnnou smlouvu. Bude-li smlouva sepsána ve formě notářského zápisu, jde tak o veřejnou listinu, jenž může být v případě sporu předložena soudu jakožto důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených. Při sepisování smlouvy je notář nestrannou a nezávislou osobou.

Vyřídíme Vám i zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí včetně přípravy návrhu na tento zápis.

Součástí smlouvy může být i zřízení služebnosti (např. právo doživotního užívání či výměnku).

Samozřejmě Vám můžeme sepsat také kupní smlouvu, darovací smlouvu či směnnou smlouvu pro movité věci.


Úschovy listin a peněz

Provádíme úschovu peněz za účelem vydání konkrétní osobě po splnění podmínek či naplnění určitých skutečností stanovených v protokolu o úschově, jejímiž účastníky jsou složitel, příjemce a notář jako správce, např. kupující zašle na účet notářské úschovy peníze a poté, co je proveden vklad vlastněného práva do katastru nemovitostí, notář peníze vyplatí prodávajícímu.

Dále poskytujeme do úschovy dát listiny právní povahy, např. podepsané kupní smlouvy a návrh na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž po připsání peněz na účet notářské úschovy notář listiny zašle přímo na katastrální úřad, příp. vydá dle podmínek stanovených v protokolu o notářské úschově či svěřenské smlouvě.

Dále je možné k notáři uložit do úschovy také právní jednání zůstavitele pro případ smrti (např. závěť či listinu o vydědění atd.). Zároveň má notář povinnost evidovat tato právní jednání v Evidenci právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. V případě úmrtí je pak příslušná listina předána notáři, který pozůstalost projednává.