Poradíme Vám, jakým způsobem je možné naložit s Vaším majetkem pro případ smrti. Můžete u nás sepsat mimo jiného: závěť, listinu o vydědění, dědickou smlouvu (zůstavitel povolává druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá) či dovětek (zůstavitel svým odvolatelným projevem vůle zřídí odkaz, zatíží dědice či odkazovníka příkazem či omezí podmínkou nebo doložením času).

Formou notářského zápisu se dědic může předem zříci svého dědického práva smlouvou uzavřenou se zůstavitelem či určit správce pozůstalosti.

Sepsané listiny jsou uloženy u notáře a notář je zapisuje do elektronické Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. V případě úmrtí pořizovatele právního jednání pro případ smrti je tato listina automaticky předána notáři – soudnímu komisaři, který byl pověřen projednáním pozůstalosti.