Sepisujeme Vám zástavní smlouvu dle zadaných kritérií a přání. Forma notářského zápisu je vyžadována, je-li zástavou podnik nebo jiná věc hromadná (technologie, technologický celek, zásoby zboží atp.), je-li zástavou nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do veřejného seznamu a má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR, tj. dohodnou-li se tak smluvní strany. Zároveň zapíšeme zástavní právo do Rejstříku zástav bez odkladu po sepsání zástavní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Dále Vám můžeme sepsat zástavní smlouvu formou notářského zápisu, i když zákon formu notářského zápisu přímo nevyžaduje, např. zástavní smlouvu k podílu. V takovém případě zástavní právo vzniká zápisem do obchodního rejstříku, přičemž zástavní právo můžeme přímo do obchodního rejstříku zapsat ihned po sepsání zástavní smlouvy k podílu.

Do Rejstříku zástav lze zapsat také zákaz zřízení zástavního práva k věci (tzv. negative pledge), ať již tento zákaz bude ujednán v samotné zástavní smlouvě anebo bude zřízen samostatnou smlouvou, aniž by k této věci muselo být zároveň zřízeno zástavní právo.