Zakládání obchodních korporací

K založení obchodní korporace, tj. společnosti s ručením, akciové společnosti, družstva a evropské společnosti je třeba notářského zápisu.

Zajišťujeme Vám zakladatelské právní jednání, tj. zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu nebo stanovy. Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov osvědčujeme notářským zápisem.

Zajistíme Vám vyhotovení potřebných souvisejících listin se založením obchodní korporace, které je třeba doložit obchodnímu rejstříku, poradíme Vám také s vyřízením veškerých formalit a provedeme přímý zápis založené obchodní korporace do obchodního rejstříku. Takto je možné v jednodušších případech založit a zapsat, např. společnost s ručením omezeným za jediný den. Zároveň jde o levnější a rychlejší variantu, než když zápis provádí rejstříkový soud.

Osvědčení zásadních změn v obchodních korporacích

K významným změnám v obchodních korporacích je třeba notářského zápisu. Jde například o změny zakladatelské listiny, společenské smlouvy či stanovy, dále změny výše základního kapitálu společnosti, zrušení společnosti atd.

Notářský zápis můžeme sepsat i v některých případech, kdy zákon formu notářského zápisu nepředepisuje, např. smlouvu o převodu podílu. Zpravidla je změna provedena rozhodnutím na valné hromadě či rozhodnutím jediného akcionáře či společníka společnosti nebo dohodou společníků či akcionářů společnosti.

Notářský zápis je nejčastěji vyžadován (v případě spol. s r.o.):

 • k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění zakladatelská listina/společenská smlouva (např. udělení souhlasu s převodem či rozdělením podílu),
 • k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,
 • k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 • k rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku (např. rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu).

Notářský zápis je nejčastěji vyžadován (v případě akciových společností):

 • k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění stanovy,
 • k rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 • k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a rozdělení likvidačního zůstatku,
 • k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
 • k rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 • k rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
 • k rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku (např. (např. zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno, změna formy a druhu akcií).

Notářský zápis je nejčastěji vyžadován (v případě družstev – rozhodnutí členské schůze):

 • usnesení o změně stanov,
 • usnesení o zrušení družstva s likvidací,
 • usnesení o přeměně družstva,
 • schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo jeho části.

Notářský zápis se vyžaduje také u rozhodnutí představenstva o změně stanov, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se mění.

Změny v obchodních korporacích můžeme zapsat přímo do obchodního rejstříku.

Přeměny obchodních korporací

Naše kancelář poskytuje přeměny obchodních korporací, zabýváme se veškerými typy přeměn obchod. korporací, a to vnitrostátních i přeshraničních (fúze obchodní společnosti nebo družstva, rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, rozdělení obchodní společnosti či družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla. Poradíme Vám a zařídíme potřebné notářské zápisy, související listiny pro obchodní rejstřík a přímým zápisem zapíšeme změny do obchodního rejstříku.